Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en we verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat jij als persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als patiënt hebt (waaronder de GDPR / AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Sofie De Baets, Wolvengracht 20, 9030 Mariakerke (ondernemingsnummer 0815.781.678) en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze verklaring leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring vormt aldus het algemene beleid van Sofie De Baets op het vlak van gegevensverwerking.

We verzamelen en verwerken gegevens over jou wanneer je als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.
Ben je leverancier, dan worden je gegevens of deze van je contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten., alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over jou verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op je advies of diensten beroep te kunnen doen.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).
Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt en die wij nodig hebben voor je behandeling en verzorging als patiënt waarvoor je op ons beroep doet, zoals je naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met je gezondheid. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals je huisarts of andere specialisten.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op je vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over je functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel op klassieke wijze (brief, papieren formulieren, etc.) als op elektronisch wijze (e-mail, e-formulieren, etc.).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je behandeling. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de kinesitherapeut voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot jouw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Jouw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 20 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot je medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij je gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met jou hebben als gevolg van je vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met je sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat.

Delen van gegevens

De gegevens die we van jou verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van je gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor je behandeling door een andere zorgverlener.

Indien je jouw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien je een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben in je gegevens.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met jouw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met jouw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

Je hebt het recht op inzage van je eigen persoonsgegevens. Je kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan je ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor je gezondheid.
Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten.
Alle bovenstaande vragen of klachten kan je richten aan info@sofiedebaets.be.
Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van je persoonsgegevens en wij kunnen geen uitsluitsel bieden, dan hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Wij werken met digitale tekstdocumenten voor de opslag en verwerking van de patiëntengegevens. De back-up gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld.